Algemene Voorwaarden | Annemarie Federer

Artikel 1. Definities

 1. Annemarie Federer: Annemarie Federer, gevestigd te Amstelveen onder KvK nummer 58893873.
 2. Klant: degene met wie een overeenkomst is aangegaan
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Annemarie Federer en de klant, waarbij Annemarie Federer zich jegens de klant verbindt tot het leveren van de overeengekomen prestatie en de klant zich verplicht tot het betalen van een geldsom en andere uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 4. Particulier: een klant niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 5. Consument: een particulier.
 6. Bedrijf: natuurlijk persoon of rechtspersoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 7. Schriftelijk: via e-mail.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Uitsluitend de onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten, overeenkomsten en leveringen, aanvullingen en vervolgopdrachten door, namens of jegens Annemarie Federer.
 2. Door het sluiten van de overeenkomst verklaart de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en daarmee akkoord te gaan.
 3. Afwijken van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.
 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van derden of van de klant is uitgesloten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien enige bepaling nietig blijkt of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen ongewijzigd van kracht. In overleg wordt een vervangende bepaling overeengekomen van gelijke strekking.
 6. Hetgeen in de overeenkomst is bepaald prevaleert boven hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald indien sprake is van strijdigheid.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Bij akkoord op een overeenkomst ontvangt de klant schriftelijk een bevestiging.
 2. De offerte heeft een geldigheid van veertien dagen. Daarna is Annemarie Federer bevoegd de inhoud van de offerte te wijzigen.
 3. Indien de klant een aanbod van Annemarie Federer aanvaardt, dan heeft deze aanvaarding tevens betrekking op deze algemene voorwaarden.
 4. Een overeenkomst wordt in beginsel aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voor het sluiten van de overeenkomst ontvangt de klant een indicatie van de duur van de overeenkomst.

Artikel 4. Verplichtingen van de klant

 1. De klant dient zich in te spannen de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen tijdig te voldoen.
 2. De klant dient de gevraagde input te leveren, te reageren op voorstellen en indien van toepassing een budget beschikbaar te stellen.
 3. De klant dient uiterlijk binnen 14 dagen te reageren op voorstellen van Annemarie Federer om te voortgang te kunnen behouden.
 4. De klant is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste maten.

Artikel 5. Overige bepalingen overeenkomsten

 1. Annemarie Federer heeft het recht haar werkwijze tussentijds aan te passen en kan niet gebonden worden aan een vooraf gegeven indicatie met betrekking tot de volgorde en of werkwijze behorende bij de te leveren dienst. In overleg met de klant kan Annemarie Federer de werkwijze wijzigen.
 2. Annemarie Federer voorziet de klant van advies maar is niet verantwoordelijk voor de uitvoering. De klant dient deze zelf uit te voeren of daarvoor derden in te huren. Indien gewenst kan Annemarie Federer daarvoor contacten aandragen. Desondanks is Annemarie Federer niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door derden geleverde diensten.
 3. Annemarie Federer heeft het recht extra uren in rekening te brengen voor wijzigingen in het advies indien dit advies drie keer of meer wordt herzien.
 4. Meehelpen met het inrichten en stylen van de kinderkamer is mogelijk, dat wordt op uurbasis gefactureerd. Vooraf ontvangt de klant een indicatie van de kosten.
 5. Contact met derden over de uitvoering van de werkzaamheden, overleg met derden op afstand dan wel fysiek of aanwezigheid bij de uitvoering van werkzaamheden door derden is mogelijk tegen bijbetaling. Dit wordt gefactureerd op uurbasis.

Artikel 6. Prijzen

 1. Alle door Annemarie Federer gehanteerde prijzen zijn berekend in euro’s, inclusief BTW.
 2. De klant wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op de hoogte gesteld indien overige kosten worden doorberekend in de prijs.
 3. Onder overige kosten worden bijvoorbeeld reiskosten verstaan. Annemarie Federer rekent €0.19 reiskostenvergoeding per gereden kilometer.
 4. Indien Annemarie Federer gedurende de overeenkomst haar prijzen verhoogt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden per de datum waarop de prijsverhoging ingaat. Dit geldt niet voor prijsverhogingen die het gevolg zijn van een wettelijke regeling. Een prijsverhoging wordt voorafgaand aan de daadwerkelijke verhoging aan de klant medegedeeld.
 5. Annemarie Federer heeft het recht de prijzen te verhogen indien blijkt dat de oorspronkelijke prijs gebaseerd is op onjuiste informatie. De klant heeft niet het recht de overeenkomst te ontbinden indien deze prijs het gevolg is van onjuiste informatievoorziening van de klant.
 6. Eventuele fouten in de prijs komen niet voor rekening van Annemarie Federer, mits de klant kon begrijpen dat de fout het gevolg is van een vergissing of typefout.

Artikel 7. Betaling 1-op-1 kinderkameradvies

 1. Bij aanvang dient de klant 50% van de hoofdsom te voldoen. Onder aanvang wordt verstaan het moment van aanlevering van het moodboard en kleurenpalet. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.
 2. De overige 50% dient achteraf te worden voldaan. En in ieder geval binnen 4 maanden na aanvang als bedoeld in het eerste lid.
 3. De betalingstermijn voor de tweede termijn bedraagt 14 dagen, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 7a. Betaling advies op uurbasis

 1. Op basis van een uurtarief wordt per maand gefactureerd.
 2. De klant ontvangt een overzicht met specificatie van de gemaakte uren.
 3. De betalingstermijn voor facturen bedraagt 14 dagen, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Het vooraf overeengekomen aantal uren is slechts een indicatie op basis van de informatie die door de klant is verstrekt. Als gedurende de uitvoering van de overeenkomst extra werkzaamheden ontstaan heeft Annemarie Federer het recht het aantal uren aan te passen en te factureren. De klant wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Artikel 7b. Betaling online aankopen

 1. Online aankopen die via de website worden gedaan dienen vooraf, bij bestelling, te worden voldaan.

Artikel 8. Betalingsachterstand

 1. Indien de klant niet aan de betalingsverplichting voldoet, ontvangt deze spoedig een betalingsherinnering waarbij alsnog een termijn van 14 dagen wordt gegund om aan de betalingsverplichting te voldoen.
 2. Blijft betaling na deze aanmaning uit, dan wordt het te betalen bedrag verhoogd met de wettelijke rente.
 3. Blijft betaling na de overeengekomen termijn uit, dan is de klant in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist.
 4. Wanneer de klant in verzuim is, is hij de wettelijke rente, incassokosten, andere kosten die worden gemaakt ter inning van de vordering en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Annemarie Federer. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van het factuurbedrag exclusief BTW en ten minste €40,-
 5. Annemarie Federer is bevoegd de te leveren prestatie op te schorten indien de klant niet aan zijn betalingsverplichting voldoet.

Artikel 9. Levering

 1. De te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en wordt in overleg met de klant vastgesteld.
 2. De opgegeven leveringstermijn kan in geen geval als fatale termijn worden beschouwd. Annemarie Federer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor late levering.
 3. Wanneer levering onverhoopt vertraging oploopt, wordt dit tijdig schriftelijk aan de klant medegedeeld.
 4. Annemarie Federer is niet verantwoordelijk voor de levertijden van door haar geadviseerde producten.
 5. De klant is verantwoordelijk voor het tijdig bestellen van de geadviseerde producten.

Artikel 10. Herroepingsrecht producten

 1. Een particulier heeft recht op 14 dagen bedenktijd bij de aankoop van producten. De bedenktijd gaat in op de dag van de levering van het fysieke product.
 2. De bewijslast met betrekking tot bedenktijd berust bij de klant. De klant dient, indien hij wenst gebruik te maken van dit herroepingsrecht, binnen 14 dagen na ontvangst van het product het inroepen van dit recht kenbaar te maken bij Annemarie Federer.
 3. Na ontvangst van het retourproduct ontvangt de klant uiterlijk binnen 14 dagen restitutie van het betaalde bedrag.
 4. De klant dient het product in originele staat terug te zenden.

Artikel 10a. Herroepingsrecht 1-op-1 kinderkameradvies

 1. Een particulier heeft het recht bij ontevredenheid over een advies dat volgt uit het 1-op-1 kinderkameradvies de overige afspraken te annuleren. De klant heeft recht op 14 dagen bedenktijd, te rekenen vanaf de datum dat het desbetreffende advies gegeven is.
 2. Indien de klant gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, dan betekent dat dat de overeenkomst wordt ontbonden vanaf de datum dat het herroepingsrecht wordt ingeroepen.
 3. Annemarie Federer behoudt het recht op betaling voor de reeds geleverde diensten.
 4. Voor de overige diensten, die nog geleverd moeten worden op het moment dat van het herroepingsrecht gebruik wordt gemaakt, komen de wederzijdse verplichtingen te vervallen. De klant heeft recht op restitutie van het betaalde bedrag voor zover de dienst niet is geleverd.

Artikel 10b. Herroepingsrecht digitale producten

 1. Voor online modules of digitale producten geldt een niet-goed-geld-terug garantie. De termijn voor het indienen van een verzoek tot restitutie dient uiterlijk 30 dagen na aanschaf bij Annemarie Federer te zijn ingediend.
 2. Voor een geldig beroep op de niet-goed-geld-terug garantie gelden de volgende vereisten/voorwaarden:

A. De klant dient schriftelijk een verzoek tot restitutie in te dienen bij Annemarie Federer.
B. Dit verzoek dient te zijn voorzien van een reden voor het verzoek.
C. De klant ontvangt binnen 14 dagen na indiening restitutie van het overeengekomen bedrag.

Artikel 11. Intellectuele eigendommen

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom die berusten op in het kader van de door Annemarie Federer geleverde diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documenten en/of adviezen berusten uitsluitend bij Annemarie Federer.
 2. De door Annemarie Federer geleverde producten en/of adviezen zijn bedoeld voor eigen gebruik van de klant.
 3. Het is in geen geval toegestaan de verkregen inzichten of digitale producten van Annemarie Federer commercieel te exploiteren, te delen met derden of anderszins te vermenigvuldigen.
 4. Een inbreuk op de rechten van intellectueel eigendom van Annemarie Federer leveren een schadevergoedingsplicht op jegens Annemarie Federer.

Artikel 12. Overmacht

 1. Overmacht is een van de wil van partijen onafhankelijke onvoorziene omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst door de wederpartij redelijkerwijs niet kan worden verwacht. Onder overmacht wordt in ieder geval en niet uitsluitend verstaan familieomstandigheden, ernstige ziekte van naasten, overlijden, overheidsmaatregelen, computerstoring of storingen in benodigde software/het internet, COVID-19 en andere onvoorziene omstandigheden buiten de macht van de klant of Annemarie Federer.
 2. In het geval van overmacht neemt Annemarie Federer contact op met de klant om een nader te bepalen tijdstip af te spreken waarop de overeenkomst of gemaakte afspraak alsnog wordt nagekomen.
 3. Bij langdurige overmacht en daardoor een grote impact op het uitvoeren van de werkzaamheden heeft Annemarie Federer het recht een derde in te schakelen voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Op deze manier zal de overeenkomst alsnog tot een goed einde worden gebracht, waarbij de tevredenheid van de klant voorop staat.
 4. Verkeert een klant in de onmogelijkheid om te betalen dan kan de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort. In een dergelijke situatie zal Annemarie Federer aan de hand van alle omstandigheden van het geval op zoek gaan naar een passende oplossing.
 5. In het geval van overmacht zullen Annemarie Federer en de klant gezamenlijk een termijn opnemen waarbinnen de uitvoering van de overeenkomst zal worden voortgezet. Daarbij wordt als richtlijn maximaal 3 maanden na de oorspronkelijke termijn gehanteerd. Blijkt het onmogelijk deze termijn te halen, dan kan de overeenkomst worden ontbonden.
 6. In overleg is het mogelijk van het bepaalde in dit artikel af te wijken.

Artikel 13. Ontbinding

 1. Annemarie Federer heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien:
  A. De klant na aanmaning niet aan zijn betalingsverplichting voldoet
  B. De klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt of goede vrees bestaat dat de klant zijn verplichtingen niet na zal komen.
  C. De klant wangedrag vertoont waardoor Annemarie Federer de overeenkomst niet naar behoren kan uitvoeren.
 2. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als Annemarie Federer toerekenbaar tekortkomt in de nakoming, tenzij deze tekortkoming ontbinding niet rechtvaardigt. Dat kan het geval zijn indien de aard van de tekortkoming niet in redelijke verhouding staat tot de gevolgen van ontbinding van de overeenkomst.
 3. De overeenkomst kan niet worden ontbonden indien de wederpartij geen redelijke termijn heeft gekregen voor het herstellen van het gebrek. Deze termijn wordt aan de wederpartij medegedeeld.
 4. Annemarie Federer behoudt zich het recht voor een overeenkomst te ontbinden indien sprake is van redelijke gronden op basis waarvan Annemarie Federer het vermoeden heeft gekregen de klant niet op een passende en geschikte wijze van dienst te kunnen zijn. In een dergelijk geval ontvangt de klant restitutie van het reeds betaalde bedrag voor zover Annemarie Federer de dienst nog niet heeft geleverd.
 5. Ontbinding van de overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Het is de verantwoordelijkheid van de klant de technische staat van het huis na te lopen.
 2. Annemarie Federer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van boren, schade aan stucwerk, muren, wanden en overig materiaal.
 3. Annemarie Federer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
 4. Indien toch aansprakelijkheid wordt vastgesteld, is Annemarie Federer slechts aansprakelijk voor de schade die direct en rechtstreeks het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Onder directe schade wordt niet uitsluitend verstaan: kosten ten behoeve van het vaststellen van de oorzaak en omvang van de schade en redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of bekering van de directe schade.
 6. Annemarie Federer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gegeven adviezen en aangedragen ideeën. Gegeven adviezen zijn niet bindend. De uitvoering is voor eigen rekening en risico van de kant.
 7. Annemarie Federer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de technische uitvoering door de klant of door uitvoering door ingehuurde derden.
 8. Annemarie Federer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het anders uitvallen van kleuren op het materiaal, verkeerde bestellingen en/of tegenvallende kwaliteit.
 9. Annemarie Federer spant zich in te helpen bij de bemiddeling tussen partijen indien de klant producten aanschaft die niet voldoen aan de gewenste kwaliteit.
 10. Annemarie Federer is niet aansprakelijk voor schade aan derden die is ontstaan door onrechtmatig of onzorgvuldig gebruik van de diensten van Annemarie Federer.
 11. De klant vrijwaart Annemarie Federer van alle schade die later dan één jaar na het uitvoeren van de overeenkomst ontstaat.
 12. Het bepaalde in dit artikel geldt voor zover de wet niet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 15. Klachten

 1. De klant dient een klacht maximaal 14 dagen na aanlevering van het advies in te dienen.
 2. Annemarie Federer neemt binnen 5 dagen na het indienen van de klacht contact op met de indiener.
 3. Een klacht tast de betalingsverplichting in beginsel niet aan.
 4. In het geval van een klacht zoeken Annemarie Federer en de klant gezamenlijk naar een passende oplossing. In overleg is het daarbij mogelijk af te wijken van het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

Artikel 16. Wijzigingen

 1. Annemarie Federer is bevoegd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  A. Inhoudelijke, grote wijzigingen worden vooraf met de reeds bestaande klant besproken.
  B. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd.
 2. Wijzigingen in de overeenkomst geschieden te allen tijde in overleg.

Artikel 17. Toepasselijkheid

 1. Op iedere overeenkomst gesloten met Annemarie Federer is Nederlands recht van toepassing.
 2. In het geval van een geschil zoeken Annemarie Federer en de klant eerst gezamenlijk naar een passende oplossing alvorens het geschil bij de rechter aanhangig wordt gemaakt.
 3. In het geval van een geschil dat aanhangig wordt gemaakt bij de rechter wordt voor de absolute en relatieve competentie aangesloten bij hetgeen daarover in de wet is bepaald.
Winkelwagen